Your browser don't support script - Please enable this option or update your browser
آموزش انگلیسی American English File

آموزش انگلیسی American English File

یادگیری زبان انگلیسی یکی از نیازهای اساسی هر فردی است. American English File در قالب ۵ کتاب آموزش داده می‌شود. تقویت مهارت گفتاری و مکالمه در این کتاب اهمیت ویژه‌ای دارد.

وسایل مورد نیاز برای این دوره:

دیکشنری کتاب American English File
۱,۸۸۰ هزار تومان

افزودن به سبد خرید

نام دپارتمان: زبان انگلیسی
سطح مهارتی دوره: A1
تعداد جلسات: جلسه
مجموع ساعات دوره(تئوری+عملی): 72 ساعت
تعداد جلسات در هفته: 2
زمان هر کلاس: 90
حداکثر تعداد دانشجو: 8
نحوه حضور در کلاس: حضوری، مجازی
آیا آزمون پایان دوره دارد؟ بله
نوع آزمون: ["both"]
تاریخ شروع دوره: ابتدای هر فصل

مهارت‌های دوره

 • ضمایر فاعلی و کاربرد فعل To Be
 • ضمایر We , They , You
 • جملات سوالی Why و How
 • کاربرد a و an در اسامی مفرد و اسامی جمع
 • آموزش صفات ملکی possessive adjectives و s' مالکیت
 • زمان حال ساده the simple present tense و کاربردهای آن با ضمایر
 • کاربرد زمان حال ساده و آموزش قیدها adverbs

آموزش انگلیسی American English File از بهترین مجموعه‌های آموزشی انتشارات آکسفورد است. این کتاب بهترین متد آموزشی برای یادگیری زبان انگلیسی و تسلط به لهجه آمریکایی است. کتاب آمریکن انگلیش فایل بر تقویت چهار مهارت زبان یعنی گفتاری، شنیداری، خواندن و نوشتن تأکید می‌کند. در عین حال این کتاب بیشتر به مهارت گفتاری یا Speaking متمرکز است.

کلاس زبان انگلیسی در اصفهان

آموزشگاه زبان ملل دارای مکان فیزیکی می‌باشد و کلاس‌های حضوری برای همشهریان اصفهانی به صورت دوره‌ای و مرتب در حال برگزاری است. علاقمندان می‌تواند برای تعیین سطح و شرکت در کلاس در آموزشگاه زبان ملل حضور یابند.

در صورتی که امکان شرکت حضوری در کلاس‌ها را نداشته باشید، کلاس‌های آنلاین و هیبرید بهترین گزینه برای شما خواهد بود. یکی از مزایای آموزشگاه زبان ملل برگزاری کلاس‌های هیبرید است. اگر به هر دلیلی نتوانید در یک جلسه از کلاس حضوری شرکت داشته باشید به صورت آنلاین در کلاس حاضر می‌شوید و با همکلاسی‌هایتان تعامل مستقیم خواهید داشت.

کلاس آنلاین زبان انگلیسی

سامانه آموزش آنلاین اختصاصی ملل این امکان را در اختیار ما و زبان‌آموزان قرار می‌دهد تا از همان ابتدا کلاس‌های زبان انگلیسی را به صورت آنلاین برگزار کنیم. به این معنی که هرجایی که باشید و در هر زمانی می‌توانید به یادگیری زبان انگلیسی بپردازید و نگرانی از این بابت نداشته باشید.

آموزش زبان انگلیسی American English File در شش سطح برگزار می‌شود. از مبتدی تا پیشرفته هر زبان‌آموز می‌تواند به یادگیری زبان انگلیسی بپردازد.

سطوح کتاب آمریکن انگلیش فایل

 • Beginner
 • Elementary
 • Pre Intermediate
 • Intermediate
 • Upper Intermediate
 • Intermediate Plus or Advanced

هر سطح از American English File شامل سه کتاب است.

کتاب آموزش: این کتاب اصلی آموزش است و تمارین و نکات دستور زبان و واژگان در هر درس آموزش داده می‌شود. چهار مهارت گفتاری، شنیداری، خواندن و نوشتن در هر درس بررسی و تمرین می‌شود. در انتهای هر درس نیز مهارت‌های گفتاری و ارتباطی زبان‌آموز تقویت خواهند شد.

کتاب کار: این کتاب تکمیل کننده کتاب اصلی است. برای تثبیت و گسترش موضوعات آموزش داده شده در کتاب اصلی تمارینی در نظر گرفته شده است.

کتاب دبیر: این کتاب راهنمای معلم برای آموزش زبان‌آموزان است. در این کتاب نکات آموزشی برای هر درس آورده شده است. پاسخ تمامی تمرینات و سوالات کتاب اصلی در این نسخه وجود دارد.

شهریه کلاس زبان انگلیسی بزرگسالان

هزینه کلاس زبان انگلیسی اصفهان

آموزش زبان انگلیسی در اصفهان با استفاده از متد American English File

سرفصل کتاب American English File 1

 • درس اول ضمایر فاعلی و صفات ملکی
 • درس دوم اسامی مفرد و جمع، صفات و جملات امری
 • درس سوم زمان حال ساده (مثبت، منفی و سوالی) و ساختار جمله خبری و سوالی
 • درس چهارم مالکیت، حروف اضافه بیان زمان و نقش قیدها در جمله
 • درس پنجم کاربرد فعل can و زمان حال استمراری
 • درس ششم ضمایر مفعولی و همچنین کاربرد فعل like، مرور افعال be و do.
 • درس هفتم زمان گذشته ساده
 • درس هشتم ادامه زمان گذشته ساده و کاربرد Some و any
 • درس نهم اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش و صفات مقایسه‌ای
 • درس دهم صفات Superlative و زمان آینده
 • درس یازدهم قیدها و افعال Infinitive و حروف تعریف
 • در درس دوازدهم زمان حال کامل و تفاوتش با زمان گذشته ساده
کتاب آمریکن انگلیش فایل ۱ - american english file 1

مباحث کتاب American English File 2

 • در درس اول گرامر جملات سوالی، زمان حال ساده و زمان حال استمراری
 • درس دوم گرامرهای زمان گذشته ساده و زمان گذشته استمراری
 • درس سوم زمان آینده و کاربرد Be going to برای بیان برنامه های پیش رو و زمان حال استمراری (توجه به آینده)
 • درس چهارم ، زمان حال کامل ، کاربرد yet و already و همچنین تفاوت آن با زمان گذشته ساده
 • درس پنجم، صفات و قیود مقایسه‌ای (as…as)، صفات عالی و کمیت‌سنج‌هایی مثل too و not enough
 • درس ششم will و won’t برای بیان پیشبینی‌ها، تصمیم‌گیری، پیشنهاد دادن
 • درس هفتم ، استفاده از infinitive، بکارگیری gerund و have to ، don’t have to ، must ،must not ، can’t 
 • درس هشتم به کاربرد should و شرطی نوع اول
 • درس نهم گرامر جملات شرطی نوع دوم ، زمان حال کامل و کاربرد for و since در این زمان گذشته
 • درس دهم جملات مجهول و نیز کاربرد used to و همچنین آموزش might
 • درس یازدهم، مروری Expressing movement و در ادامه نیز به so, neither + auxiliaries پرداخته می‌شود.
 • درس دوازدهم آموزش ماضی بعید را خواهیم داشت.
کتاب آمریکن انگلیش فایل ۲ - american english file 2

کتاب آموزش زبان انگلیسی American English File 3

 • درس اول Present Continuous، Future Continuous و Future Simple(will/won’t) 
 • درس دوم، زمان حال کامل (Present Perfect) و گذشته ساده (Past Simple)
 • درس سوم صفات تفضیلی و کاربرد حروف تعریف
 • درس چهارم، کاربرد could / be able to، ضمایر انعکاسی و همچنین کاربرد افعال Modal
 • درس پنجم، زمان گذشته ساده و استمراری ، ماضی بعید و کاربرد usually و used to
 • درس ششم، گرامر حالت مجهول و به افعال modal همچون might/can’t/must
 • ابتدای درس هفتم عبارات شرطی نوع اول و عبارات زمان آینده.
 • درس هشتم، نحوه بیان نقل‌قول در جملات خبری و سوالی.
 • درس نهم دستور زبان عبارات شرطی نوع سوم و نکات در مورد quantifier
 • درس دهم Relative clause و tag question
کتاب آمریکن انگلیش فایل ۳ - american english file 3

سرفصل‌های کتاب آموزش انگلیسی American English File 4

 • درس اول بخش اول ساختار جملات سوالی و پاسخ به آن‌ها
 • درس دوم ساختار زمان حال کامل ساده و حال کامل استمراری
 • درس سوم دستور زبان زمان‌های ماضی بعید استمراری و عبارات قیدی
 • درس چهارم قسمت اول گرامر آینده کامل و آینده استمراری و در قسمت دوم ساختار جملات شرطی
 • درس پنجم ساختار جملات شرطی غیرواقعی
 • درس ششم مربوط به gerund و عبارات infinitive
 • افعال کمکی زمان گذشته مانند may , might , should
 • گرامر بخش اول درس نهم این کتاب هم شامل عبارات مقایسه‌ای و عباراتی مانند whatever , whenever 
 • در درس پایانی و دهم نیز quantifier و حروف تعریف آموزش داده‌شده‌اند.
کتاب آمریکن انگلیش فایل 4 - american english file 4

سرفصل‌های کتاب American English File 5

 • درس اول Discourse marker و Connector 
 • درس دوم این کتاب دستور زبان زمان گذشته و استفاده از would , used to
 • درس سوم استفاده از فعل get و Discourse marker
 • درس چهارم Speculation و Deduction  
 • درس پنجم مفهوم distancing و استفاده غیرواقعی از زمان گذشته
 • درس ششم ساختار verb + object + infinitive/gerund
 • درس هفتم مباحث permission – obligation – necessity
 • درس هشتم ادامه gerund و infinitive
 • درس نهم مباحث Ellipsis و Substitution
 • درس دهم Cleft sentences
کتاب American English File 5
‫۵/۵ ‫(۱ نظر)

پیش‌نیازهای دوره:

دوره‌های آموزش زبان انگلیسی American English File از مبتدی تا پیشرفته برگزار می‌شوند. حداقل موردنیاز آشنایی با حروف الفبای انگلیسی است. چیزی که معمولا زبان‌آموزان در کلاس‌های دوران مدرسه کم و بیش فراگرفته‌اند برای شرکت در این کلاس‌ها کافی خواهد بود. البته پیش از شرکت در کلاس آزمون تعیین سطح برگزار می‌شود تا بهترین کلاس برای شما در نظر گرفته‌شود.


نحوه خرید

خرید آنلاین و حضوری در داخل آموزشگاه امکان پذیر می‌باشد.

همچنین برای اعضای خانواده ملل نیز تخفیف ویژه در نظر گرفته می‌شود.

۰۳۱۳۸۲۴ Melale institute